Nowoczesna instalacja elektryczna: przyłącze licznik wewnętrzna linia zasilania (WLZ) instalacja elektryczna  – Tablica rozdzielcza  – Bezpiczeniki + rozłącznik [[Bezpiecznik różnicowo-prądowy – ochronny, jest za głównym bezpiecznikiem) Jeden obwód – maks 10 gniazd podwójnych Jesli pomieszczenie małe – 2 gniazda podwójne […]

Continue reading »

biblioteki

#include <iostream> – biblioteka #include <cstdlib> – biblioteka #include <cmath>  (lub <math.h>) – biblioteka matematyczna a2 pow(a,2.0) a4 pow(a,4.0) a ¼  V4 pow(a.25) a 17/19 pow(a,17.0/19 Va pow(a,0.5) sqrt sin x sin(x) ws x cos(x) tgx tan(x) dgx 1/tan(x) long10b […]

Continue reading »

Praca domowa PROG

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main() { cout<<„Witaj kierowco!”; cout<<„\n\Wpisz ilosc kilometrow:”; float km; cin>>km; double wa=km*0.13; system(„cls”); cout<<„\t\<<Polski Bus>>”; cout<<„\n\t\Bilet”; cout<<„\n\t\Ilosc km: „<<km<<„”; cout<<„\n\t\Cena: „<<wa<<” zl”<<endl; return 0; }

Continue reading »

Zmienne itd

zmienna – to identyfikator który posiada określony tryb i wyznaczony zakres, ponadto nazwa zmiennej musi koniecznie zacząć się literą a po niej może wystąpić dowolny ciąg znaków za wyjątkiem operatorów matematycznych +-/tylda itd. (zawierają tylko łacińskie litery bez polski znaków […]

Continue reading »
1 2 3